Algemene voorwaarden
mini bikini lingerie kopen.jpeg

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden/bedenktijd :

Voorwaarden voor retourneren

• Binnen de maximale zichttermijn van 14 dagen. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van je bestelling;

• Als het artikel compleet is;

• In originele verpakking verpakt is (voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is);

• Onbeschadigd, onbevuild en niet gedragen en alle labels of etiketten nog op/aan het artikel

zitten.

Artikelen die niet retour mogen

• Artikelen die overeenkomstig specificaties tot stand zijn gebracht of op maat zijn gemaakt overeenkomstig specificaties;

• Artikelen die duidelijk persoonlijk van aard zijn of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

• Geopende cosmetica en hygiënische producten;

Het is helaas niet mogelijk om ten behoeve van de hygiëne gedragen lingerie enz. terug te sturen.

een retour formulier kunt u hier downloaden :

https://www.acm.nl/nl/download/publicatie/?id=12754

Mocht u een bestelling terug willen sturen zijn dit ten alle tijden uw eigen kosten
Wij betalen u alle gemaakte kosten om het product te krijgen terug.

en alleen de kosten van de standaard bezorgmethode . Ook als u voor een duurdere bezorgmethode kiest, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen U bent aansprakelijk voor waardevermindering, als u in de bedenktijd iets met het product doen dat niet nodig is om het te kunnen beoordelen.Wij betalen u terug : binnen 30 dagen nadat u de koop ongedaan hebben gemaakt.Wij wachten met terugbetalen totdat wij het product terug hebben, .Indien mogelijk betalen wij u terug op dezelfde manier als  u ons betaald.
Evt kan het product ook geruild worden tegen een ander product (na overleg)
Het zou kunnen dat wij u op een andere manier terugbetalen, uiterraard met uw instemmen. En dat u daarvoor dan geen extra kosten rekent.

Mocht er toch een probleem zijn neem even direct contact met ons op dan vinden we samen waarschijnlijk wel een oplossing , Zo niet dan gelden onze Algemene voorwaarden

Houdt u er rekening mee dat als u bestelt het om een Betalingsverplichting gaat .

Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Folinki Fashion en een Wederpartij waarop Folinki Fashion deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Folinki Fashion, voor de uitvoering waarvan door Folinki Fashion derden dienen te worden betrokken.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Folinki Fashion en zijn directie.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Folinki Fashion en de Wederpartij zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden `naar de geest` van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien Folinki Fashion niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Folinki Fashion in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Folinki Fashion zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Folinki Fashion kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusieve BTW en andere heffingen van overheidswege evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Folinki Fashion daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Folinki Fashion anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Folinki Fashion niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

De overeenkomst tussen Folinki Fashion en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Folinki Fashion daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Folinki Fashion dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Folinki Fashion heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Folinki Fashion is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Folinki Fashion de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien Folinki Fashion gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Folinki Fashion ter beschikking heeft gesteld.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor wat oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Folinki Fashion zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Folinki Fashion gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Folinki Fashion bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Folinki Fashion op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Folinki Fashion een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij ten opzichte van Folinki Fashion gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Folinki Fashion daardoor direct of indirect ontstaan.

Indien Folinki Fashion bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Folinki Fashion niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de Wederpartij gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Folinki Fashion alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Folinki Fashion rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de

overeenkomst

Folinki Fashion is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; •- na het sluiten van de overeenkomst Folinki Fashion ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; •- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Folinki Fashion kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Folinki Fashion gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Voorts is Folinki Fashion bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van Folinki Fashion kan worden gevergd, dan wel indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Folinki Fashion kan worden gevergd. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Folinki Fashion gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Folinki Fashion op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Folinki Fashion de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Indien Folinki Fashion tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Folinki Fashion behoudt steeds het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

Indien één der partijen zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is de andere partij gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de partij die zijn verplichtingen heeft geschonden, uit hoofde van wanprestatie wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen in dat geval onder voorbehoud van betaling aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Folinki Fashion, zal Folinki Fashion in overleg met de Wederpartij zorgdragend voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Folinki Fashion extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de hiervoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Folinki Fashion anders aangeeft.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van één der partijen, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor één der partijen niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de andere partij vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de alsdan aan partijen verschuldigde bedragen terstond en geheel opeisbaar zijn.

Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de ander indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Folinki Fashion geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Folinki Fashion niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Folinki Fashion of van derden daaronder begrepen. Folinki Fashion heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Folinki Fashion zijn verbintenis had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zover Folinki Fashion ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Folinki Fashion gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Folinki Fashion aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Folinki Fashion aangegeven. Folinki Fashion is gerechtigd om periodiek te factureren.

Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslag, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Folinki Fashion gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder dat Folinki Fashion gehouden is tot betaling van enigerlei vergoeding aan de Wederpartij. De vorderingen van Folinki Fashion op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Folinki Fashion heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Folinki Fashion kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Folinki Fashion kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Folinki Fashion verschuldigde.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Folinki Fashion echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

Alle door Folinki Fashion in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Folinki Fashion totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Folinki Fashion gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Door Folinki Fashion geleverde zaken, die als gevolg van lid 1. Onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Folinki Fashion veilig te stellen.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Folinki Fashion daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Folinki Fashion ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Folinki Fashion gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Folinki Fashion bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

Voor het geval Folinki Fashion zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Folinki Fashion en door Folinki Fashion aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Folinki Fashion zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek, reclames en retourzending

De door Folinki Fashion te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Folinki Fashion kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 7 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Folinki Fashion verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Zie eerste regel , Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Folinki Fashion, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Folinki Fashion geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Folinki Fashion te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Folinki Fashion in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Folinki Fashion in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Folinki Fashion de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Folinki Fashion, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om het vervangen artikel aan Folinki Fashion te retourneren en de eigendom daarover aan Folinki Fashion te verschaffen, tenzij Folinki Fashion anders aangeeft.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Folinki Fashion daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product niet gedragen, gewassen of op een andere manier beschadigd is. Tevens dient het artikel voorzien te zijn van de originele labels. De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening.

Het aankoopbedrag zal binnen 10 werkdagen nadat de bestelling retour ontvangen is aan u worden teruggestort.

Mocht blijken dat teruggestuurde producten zijn gebruikt, gewassen of op een andere manier door u zijn beschadigd, dan zal Folinki Fashion deze niet accepteren en ontvangt u het aankoopbedrag niet retour.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Indien Folinki Fashion aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Folinki Fashion is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Folinki Fashion is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien Folinki Fashion aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Folinki Fashion beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van Folinki Fashion is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Folinki Fashion is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Folinki Fashion aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Folinki Fashion toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Folinki Fashion is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Folinki Fashion of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 Verjaringstermijn

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Folinki Fashion en de door Folinki Fashion bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Folinki Fashion van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11 Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 12 Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Folinki Fashion voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Folinki Fashion toerekenbaar is.

Indien Folinki Fashion uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Folinki Fashion zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Folinki Fashion, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Folinki Fashion en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 13 Intellectuele, industriële eigendom en auteursrechten

Folinki Fashion behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele en industriële wet- en regelgeving. Folinki Fashion heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Folinki Fashion partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, (Alle evt. geschillen zullen bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch betwist worden),ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten

Alga-mean conditions

General of the article 0. Right of revocation

They have the right to recall within fourteen days without indication of reasons the present Treaty. The period of revocation amounts to fourteen days starting from the day at that you or by you more designated third, which is not a carrier, the goods in possession took and/or. has.

In order to exercise your right of revocation, you must us :

Ruud Frieling

Van Anrooystr. 136

5343BE Oss NL

Post office address:

Post office bus 469

5340AL Oss

Nederlande

Tel.: 0031 (0) 412-691370

Mobilization: 0031 (0) 654344134

Email: info@folinki.nl

by means of a clear explanation (e.g. a letter dispatched with the post office, E-Mail) over your resolution to recall the present Treaty inform. A return of the goods without revocation or nonacceptance of a transmission is not sufficient.

For the keeping of the period of revocation it is sufficient that you mail the report over the practice of the right of revocation before expiration of the period of revocation.

Consequences of the revocation

If you recall the present Treaty, we have to pay all payments, which we received from you, including the delivery costs (with exception of the additional costs, which result from the fact that you selected another kind of the supply than, the most favorable standard supply offered of us) to you back, immediately and at the latest within fourteen days starting from the day, on which the report was received over your revocation of the present Treaty with us. For this repayment we use the same currency, you with the original

Transaction used, it is, with you expressly something else one agreed upon; computed in no case you because of this repayment repay. We can do those

Repayment refuse, until we the goods back again gets have or to you the proof to have furnished that you sent the goods back, depending on, which is the earlier time. They have to send back or hand the goods over immediately and in each case at the latest within fourteen days starting from the day, on which you inform us about the revocation of the present Treaty, at us. The period is protected, if you mail the goods before expiration of the term of fourteen days. They bear the direct cost of the return of the goods.

Lingeri/Bikini, s are sanitary articles. Sanitary articles may have been submitted only of the examination, how them are possible in a Ladengeschäft . We close a withdrawal of unpacked or used sanitary article hereby expressly out (breaking of seals of the interior packing when there .).

General terms of delivery

General conditions

Article 1 General

These terms apply to any listing, quote, and correspondence between Folinki Fashion and a deep mutual understanding which Folinki Fashion this terms and conditions apply, to the extent that these conditions are not expressly and in writing by the parties is permitted.

The present conditions shall also apply to agreements with Folinki Fashion, which by Folinki Fashion should be involved.

These general conditions are also written for the staff of Folinki Fashion and its Executive Board.

The applicability of any purchase or other terms and conditions of the other party is expressly rejected.

If one or more provisions of these general terms and conditions at any time, in whole or in part, held to be void or destroyed if they are, moreover, in these general conditions provisions apply in full. Folinki Fashion and the other party will consult with the aim of new provisions for the replacement of the petty or lapsed provisions to match, where as much as possible, the purpose and spirit of the original provisions.

If a lack of clarity about the interpretation of one or more provisions of these general conditions, the explanation must take place "the spirit" of these terms.

If a situation arises between the parties that are not in these general conditions regulate this situation should be assessed to the spirit of these terms and conditions.

If Folinki Fashion not always strict compliance with these conditions, this does not mean that the provisions do not apply, or in any Fashion that Folinki as far as the law would lose it in other cases, strict compliance with the provisions of these terms and conditions.

Article 2 quotes and listings

All quotations and offers of Folinki Fashion are binding, unless in the quote is a term for acceptance. A quote or listing is void if the product to which the tender or the offer relates, in the meantime, is no longer available.

Folinki Fashion cannot quotes or listings will be taken if the other party can reasonably understand how the quotes or offerings, or a component thereof, an obvious error or slip of the pen.

In a quote or listing listed prices are inclusive of VAT and other taxes and charges by the State as well as any in the framework of the agreement to create costs, including travel and subsistence, shipping and service charges, unless otherwise indicated.

Where acceptance (whether or not to subordinate points) deviates from the tenders or the listing included supply than Folinki Fashion is not bound. The agreement is not in accordance with these foreign acceptance, unless otherwise Folinki Fashion.

A compound obligation price quote Folinki Fashion not to carry out a portion of the command against a corresponding part of the price. Offers or tenders not automatically for future orders.

Article 3 Contractsduur; delivery times, implementation and change paves the way for agreement;

The agreement between Folinki Fashion and the other party is entered into for an indefinite period of time, unless the nature of the agreement otherwise due or if the parties expressly agree otherwise in writing.

For the completion of certain tasks or for the provision of certain matters, or a specified term agreed, it is never a fatal period. When crossing a term, the other party in writing Folinki Fashion so notify. Folinki Fashion in a reasonable period of time should be allowed to have the ability to implement the agreement.

Folinki Fashion has the right to carry out certain activities by third parties.

Folinki Fashion is entitled the agreement into different stages, and the resulting exported separately invoiced.

If the agreement is carried out in phases can Folinki Fashion the implementation of those parts which belong to a later stage to suspend until the other party the results of the preceding stage in writing has been approved.

If Folinki Fashion information provided by the other party for the implementation of the agreement, the implementation period shall commence no earlier than after the party: this is accurate and complete to Folinki Fashion.

If during the implementation of the Convention shows that, for a proper implementation is necessary to change it or add to, then the Parties shall in good time, to modify this agreement. If the nature, size or contents of the agreement, whether or not to request or designation of the contracting partner of the competent authorities, etc., is changed, and the agreement as a result, evaluated qualitatively and/or quantitatively, is changed, then it could have an impact on what was originally agreed. As a result, the originally agreed amount can be increased or decreased. Folinki Fashion will be as many as possible do justify price. By an amendment of the agreement, the originally specified period of implementation to be modified. The other party accepts the possibility of amending the agreement, including the change in price and time of execution.

If the agreement is changed, including a supplement, it is entitled to make Folinki Fashion first execution after this agreement is given by the qualified person within Folinki Fashion, and the other party has agreed with the specified price and other conditions, including the time when that happens, to determine on which it will be implemented. It is not, or not immediately execute the modified agreement or breach of contract of Folinki Fashion, and for the other party is not a basis for the contract.

Without wishing to be at fault, Folinki Fashion a request to amend the agreement , evaluated qualitatively and/or quantitatively, could, for example, the context in which to carry out activities or deliverables.

If the other party in the absence of privilege in the proper implementation of what he vis-à-vis Folinki Fashion, then the other party shall be liable for any damages (including costs) to the side of Folinki Fashion, as a result, directly or indirectly.

If Folinki Fashion at the time of conclusion of the agreement, a particular price match, is nevertheless entitled Folinki Fashion to increase the price, even if the price was originally not subject is specified.

If the price increase otherwise than as a result of an amendment to the agreement not less that 10% and take place within three months after the conclusion of the agreement, then the other party may terminate the agreement by a written declaration to dissolve, unless that happens, it Folinki Fashion is prepared on the basis of the agreement, the originally agreed, or if the price increase is the result of a privilege or a Folinki Fashion obligation pursuant to the law or if in return is that the delivery for more than three months after the purchase.

Article 4 the suspension, cancellation or termination of the interim

agreement

Folinki Fashion is responsible for the fulfilment of the obligations to suspend or dissolve the contract if:

-the counterparty to the obligations contained in the Convention does not, not timely or not fully comply with; ·-after the conclusion of the agreement have been made known to Folinki Fashion circumstances give grounds to fear that the other party to comply with the obligations will not; ·-the other party at the time of conclusion of the agreement called for the security for the payment of its obligations under the agreement and in the absence or insufficient security.

If the delay on the part of the other party no longer Folinki Fashion can be required the agreement against the originally agreed terms will keep Folinki Fashion entitled to dissolve this agreement.

In addition, Folinki Fashion jurisdiction shall lie with the agreement to dissolve in the event of circumstances which are such that a breach of the agreement or to the standards of reasonableness and fairness are no longer Folinki Fashion can be required, or if there are other circumstances are such that the natural continuation of the agreement in reasonable of Folinki Fashion can be demanded. If the dissolution is attributable to the other party is entitled to compensation Folinki Fashion of the damage, including the costs, as a result, directly or indirectly.

If the contract is to be dissolved claims Folinki Fashion on the counterparty to repayable. If Folinki Fashion the fulfilment of the obligations to be deferred, he claims, and correspondence from the law.

If Folinki Fashion to a suspension or dissolution, he is in no way be taken for compensation for damage and costs as a result, in any way. Folinki Fashion still retains the right to full compensation to be recovered.

If one of the parties under this agreement and fails to fulfil the obligations of non-compliance cancellation, then the other party may terminate the agreement without delay and with direct effect to dissolve without any obligation, for its part, to the payment of any compensation or compensation, while the party has violated its obligations arising from breach of contract on the other hand, for damages or compensation is required.

The preliminary results of the work done so far in this case, will be subject to payment to the other party.

If the agreement is terminated by interim Folinki Folinki Fashion Fashion, will, in consultation with the other party zorgdragend for transfer of future activities to a third party. This unless the termination to the other party is chargeable. If the transfer of the work being done on Folinki Fashion additional cost, to the other party. The other party has taken these costs within the above period, unless otherwise Folinki Fashion.

In the event of liquidation of (filing) being wound up or of bankruptcy, seizure-if and to the extent that it contains not more than three months is lifted-borne by one of the parties, of debt relief, or any other circumstance that one of the parties no longer freely about his power at its disposal, the other parties to the Convention without delay and with immediate effect, without any duty which was conveyed to the payment of any compensation or compensation, while the latter amounts due to the parties immediately and can be claimed as a whole.

If the other party a placed order cancel in whole or in part, then the quantity ordered or presentation grows with your business, to drainage and delivery costs and for the implementation of the Convention reserved working time, integral to the other party.

Article 5 in cases of force majeure

Parties are not responsible for the performance of any obligation to the other if they are prevented from doing so as a result of a circumstance that has not been due to debt, and neither under the law, a legal act or applicable ideas for their account.

In cases of force majeure in these general terms and conditions shall be interpreted to mean, besides that he has in law and jurisprudence is understood, all of outer converging causes, or non-provision, on which Folinki Fashion no influence, but which Folinki Fashion is not in a position to fulfil its obligations. Werkstakingen in the company of Folinki Fashion or third parties. Folinki Fashion shall also have the right to invoke in cases of force majeure, if the circumstance (further), being held in fulfilment of the agreement, takes place after Folinki Fashion had his undertaking.

Parties may during the period of the force majeure continues the obligations contained in the agreement. If this period is longer than two months, then each of the parties entitled to dissolve this agreement, without obligation for compensation for damage to the other party.

As far as Folinki Fashion at the time of the occurrence of cases of force majeure, its obligations under the agreement has now been partially complied with or it will be able to fulfil, and at the met, respectively, to meet part of the standalone value deserves Folinki Fashion entitled early complied with, respectively, to meet part distinct to invoice. The other party has taken to comply with this invoice as if it were a separate agreement.

Article 6 Payment and collection costs

Payment shall always take place within 14 days of invoice date, on a Folinki Fashion form is in the currency in which billed unless otherwise in writing by Folinki Fashion. Folinki Fashion to recurring billing.

If the other party in the timely payment of an invoice, then the other party by operation of law in absence. When that happens, The Counterparty is an interest of 1% per month, unless the interest is higher, in which case the legal interest is payable. The interest on the outstanding amount will be calculated from the time that the other party in absence is up to the moment of payment of the full payment amount.

In the event of liquidation, of surseance (filing) for payment of winding up or of bankruptcy, debt relief, or any other circumstance that the other party no longer freely about his power at its disposal, is Folinki Fashion entitled agreement with immediate effect, or the order or agreement to cancel, without Folinki Fashion is taken to the payment of any compensation to the other party. The claims of the counterparty to Folinki Fashion are repayable.

Folinki Fashion has the right to payments made by the other party to serve in the first place, to be deducted from the cost, then a deduction of interest the vacant and, finally, to be deducted from the principal and accrued interest.

Folinki Fashion may, without thereby absence, an offer to pay the other party in a different order allocating the payment. Folinki Fashion can full repayment of principal, if not also the vacant and accrued interest and collection costs are met.

The other party is never entitled to set-off of the Folinki by him to Fashion due.

Objections to the height of an invoice shall suspend the commitment not to.

If the other party in the absence or omission in the (early) to perform its obligations, then all reasonable costs for the purpose of obtaining satisfaction beyond straight on behalf of the other party. The extrajudicial costs are calculated on the basis of which the Dutch collection practice, currently the calculation method, according to a report of his preparatory work, II. If, however, higher costs Folinki Fashion to collection has created that may reasonably be required, the actual costs incurred are eligible for reimbursement. Any created judicial and enforcement costs will also be used to pay the other party. The other party is due to debt-collection expenses also interest shall be payable.

Article 7 of title

All Folinki Fashion within the framework of the agreement delivered Affairs shall remain the property of Folinki Fashion until the other party with all the obligations contained in the Folinki Fashion concluded agreement (s) of sound has been fulfilled.

Delivered By Folinki Fashion, which as a result of (1). Under the reservation of title, may not be resold and should never be used as a means of payment. The other party is not responsible for the retention of title under the business covered by pledging or otherwise objections.

The other party shall always to do everything that could reasonably be expected of him to the property rights of Folinki Fashion.

If third-party cause delivered under retention of title or rights issues this or assert, then it is bound to the other party forthwith Folinki Fashion.

The other party shall submit to the reservation provided assurances and to keep insured against fire, explosion and water damage and theft and the policy of this insurance on first request to produce the Folinki Fashion. Any payment of the insurance is entitled to this Folinki Fashion to commissions. To the extent necessary for the other party is against Folinki Fashion in advance to be cooperating in everything within that framework, if necessary or desirable (prove).

In the event of a Folinki Fashion in this article shall be required to exercise rights of ownership, the contracting partner and not a priori unconditional permission to Folinki herroepelijke and Folinki Fashion Fashion by pointing to any third party for all these places to enter the property of Folinki Fashion are located and to take back those things.

Article 8 Guarantees, research, advertising and return

The Folinki Fashion deliverables meet the usual requirements inherent in the time of delivery can be made reasonably and under normal conditions of use are intended to be used in the Netherlands. The guarantee referred to in this article applies to things that are intended for use within the Netherlands. When used outside the Netherlands, the counterparty to themselves to check whether their use is appropriate for the use and comply with the conditions involved. Folinki Fashion that other warranty and other conditions in respect of the deliverables or work.

The information referred to in paragraph 1 of this article shall guarantee is valid for a period of 7 days after delivery, unless the nature of his otherwise arising or parties have agreed otherwise. If the warranty provided by Folinki Fashion a matter that was produced by a third party, the warranty shall be limited to that specified by the manufacturer of the need is provided, unless otherwise noted. On the expiry of the warranty term, all costs for repair or replacement, including administration, shipping, and voorrijdkosten, to the other party.

Any form of warranty shall be extinguished if a defect is incurred as a result of or arising from improper or inappropriate use, or after the date of manufacture, incorrect storage or maintenance by the other party and/or by any third party when, without written permission of Folinki Fashion, the other party or any third party the matter did not make any changes or have tried to make this other matters were confirmed that do not need to be confirmed, or if it was or edited on a Member State other than the prescribed manner. The other party is not entitled to warranty if the defect is caused by or due to circumstances where Folinki Fashion no influence, including weather conditions (such as but not limited to, extreme rainfall or temperatures), etc.

The other party is held to the supplied (do) immediately at the time that the business be made available to him or the relevant activities have been carried out. It belongs to the other party to examine the quality and/or quantity of the work in accordance with what is agreed and meets the requirements that the parties have agreed to that effect. Should Any defects within two months of the discovery, in writing, to Folinki Fashion. The notification shall be as detailed as possible description of the defect to be so Folinki Fashion appropriate to respond. The other party must Folinki Fashion to allow a complaint (do).

If the other party in a timely manner, reclameert, suspend this commitment are not contracting partner is also responsible for purchasing and payment for the ordered Affairs.

If a notification is created at a later date, then the other party no more right to repair, replacement or compensation.

If it is determined that a matter is inadequate and in a timely manner is gereclameerd, then Folinki Fashion the lack of matter within a reasonable period after a return receipt thereof or, if it is reasonable to return is not possible, written notification of the defect by the other party, in the choice of Folinki Fashion, replace, or caring for repair or replacement fees therefor to the other party. In the case of replacement is the other party to the replaced item to return to Folinki Fashion and ownership about Folinki Fashion unless otherwise Folinki Fashion.

If it is determined that a complaint is unfounded, then the costs incurred, including the research costs, on the side of Folinki Fashion, as a result, cases, integral on behalf of the other party.

Returns are only accepted if the packaging of the product is undamaged and the product is not worn, washed or otherwise damaged. The article should also be fitted with the original tags. The cost for return shipments for your account.

A purchase will be within 10 business days after order return received is up to you.

Any returned products have been used, washed or otherwise by you have been damaged, it will not accept Folinki Fashion, and you will not receive a purchase return.

Article 9 Liability

If Folinki Fashion liability, that liability is limited to what is laid down in this provision.

Folinki Fashion shall not be liable for any damages of any kind incurred as a result of Folinki Fashion is assumed by or on behalf of the other party provided inaccurate and/or incomplete information.

If Folinki Fashion were liable for any damages, the liability of Folinki Fashion limited to a maximum of three times the invoice value of the order, at least until that part of the order in which the liability is for.

The liability of Folinki Fashion is still limited to the amount of the benefit of his insurer where appropriate.

Folinki Fashion will only be liable for any direct damages.

Under the direct damage is solely for the purposes of:

-the reasonable cost to determine the cause and extent of the damage, as far as the determination relates to damage within the meaning of these terms and conditions;

-any reasonable expenses incurred for the poor performance of Folinki Fashion to the agreement, so it can be Folinki Fashion;

-creates a reasonable cost, to prevent or minimise damage, to the extent that the other party demonstrates that these costs have led to a reduction in direct damage referred to in these terms and conditions.

Folinki Fashion is never liable for indirect damage, including consequential, lost profits, lost savings, and damage due to corporate stagnation.

Included in this article, the limitation of liability shall not apply if the damage is attributable to intent or serious negligence of Folinki Fashion or his managerial reports.

Article 10 of the limitation period

By way of derogation from the provisions of the limitation periods, the limitation period of all assets and defend themselves against Folinki Fashion and Fashion by Folinki in connection with the performance of a contract to a third party in question, one year.

The provisions of paragraph 1 shall not apply to legal actions and defend themselves that are based on facts that would warrant the thesis that the case is not delivered to the agreement. Such claims shall be time barred and defend themselves by expiration of two years after the party: Folinki Fashion of such non-compliance.

Article 11 risk transition

The risk of loss, damage or losses to the holder of the other party on at a time when things to the other party in the power of the other party.

Article 12 in order to

Folinki Fashion, and hold harmless the other party for any claims by third parties, in connection with the implementation of the agreement penalised and that the reason other than to Folinki Fashion is chargeable.

If Folinki Fashion that could be approached by third parties, then the other party held Folinki Fashion both outside and in legal proceedings in order to assist and without delay to do that in this case. If the other party fail to take adequate measures, it is Folinki Fashion, without ingebrekestelling, entitled itself for this purpose. All expenses and damage to the side of Fashion Folinki and third parties as a result, are integral for the account and risk of the Counterparty.

Article 13 intellectual, industrial property and copyright

Folinki Fashion reserves the rights and privileges to which he has submitted on the basis of the rights and other intellectual and industrial legislation and regulation. Folinki Fashion has the right by the performance of a contract are increased knowledge is also used for any other purpose, provided that this is not strictly confidential information communicated to third parties.

Article 14 applicable law and dispute resolution

All legal relations which Folinki Fashion party is solely the Dutch law applies, (All disputes, if any, will be the Court 's-Hertogenbosch contested), even if the undertaking, in whole or in part, in the rest of the world, implementing or if the legal relation involved party domiciled therein. The applicability of the Viennese Purchase Treaty is excluded.

Parties shall first call on the right to do so after they have made strides in the event of a dispute by mutual agreement to settle disputes

Algemeine Bedingungen

General des Artikels 0. Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns,

Ruud Frieling

Van Anrooystr. 136

5343BE Oss NL

Post adresse:

Postbus 469

5340AL Oss

Nederlande

Tel.: 0031(0)412-691370

Mob: 0031(0)654344134

Email: info@folinki.nl

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Eine Rücksendung der Waren ohne Widerruf oder Nichtannahme einer Sendung ist nicht ausreichend.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen

Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.Wir können die

Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Unterwache / Bikini,s sind Hygieneartikel. Hygieneartikel dürfen nur der Prüfung, wie sie in einem Ladengeschäft möglich ist, unterzogen worden sein. Eine Zurücknahme von ausgepackten oder benutzten Hygieneartikel schließen wir hiermit ausdrücklich aus (Siegelbruch der Innenverpackung when da .).

General des Artikels 1

Diese Bedingungen treffen auf jedem Angebot zu, Tender und Vereinbarung zwischen Folinki Art und Weise und Gegenstücke, auf denen Folinki Art und Weise diese Zustände der Anwendung erklärt hat, insoweit von diesen Zuständen Parteien nicht ausdrücklich und im Schreiben abgewichen sind.

Die anwesenden Bedingungen treffen auch auf Vereinbarungen mit Folinki Art und Weise zu, für dessen Implementierung durch Folinki Fashion dritte Parteien beteiligt sein muß.

Diese allgemeinen Bedingungen sind auch für die Angestellten von Folinki Art und Weise und sein Exekutivorgan geschrieben worden.

Die Bedeutung des möglichen Erwerbes oder anderer Zustände der Gegenstücke wird ausdrücklich zurückgewiesen.

Wenn eine oder mehrer Bestimmungen in diesen allgemeinen Bedingungen an irgendeinem Moment oder teilweise ungültig oder werden zerstörtes vollständiges gewesen sind, dann es des Remains außerdem in diesen allgemeinen Bedingungen völlig vereinbart von der Anwendung. Folinki Art und Weise und die Gegenstücke nehmen an der Beratung dann im Auftrag zerstört als Ersatz für das ungültige teil oder stimmen neue Bestimmungbestimmungen zu, in denen so viel wie möglich Ziel und der Bereich der ursprünglichen Bestimmungen beobachtet werden.

Wenn Obscurity hinsichtlich der Erklärung von einen oder einigen Bestimmungen dieser allgemeinen Bedingungen besteht, dann muß die Erklärung ` zum Geist `dieser Bestimmungen stattfinden.

Wenn zwischen Parteien eine Situation auftritt, wird die in diesen allgemeinen Bedingungen nicht reguliert, dann muß diese Situation zum Geist dieser allgemeinen Bedingungen festgesetzt werden.

Wenn strenge Befolgung der Folinki Art und Weise nicht immer dieser Bedingungen wünscht, bedeutet nicht dieses, das die Bestimmungen nicht von ihr anwenden oder dem Folinki Art und Weise innen enigerlei Grad das Recht, in anderen Fällen die genaue Befolgung der Bestimmungen dieser Bedingungen zu wünschen verlieren würde.

Artikel 2 bietet an und bietet an

Alle Tender und Angebote von Folinki Art und Weise sind ohne Verpflichtung, es sei denn im Tender ein Periode für Annahme eingestellt worden ist. Ein Tender oder ein Angebot läuft ab, wenn das Produkt, auf dem der Tender oder das Angebot bezogenes mittlerweile nicht mehr vorhandenes ist, ist.

Folinki Art und Weise ist nicht zu seinen Tendern möglich, oder Angebote werden gehalten, wenn die Gegenstücke angemessen verstehen können, daß die Tender oder die Angebote oder ein Bestandteil von ihr, einen kennelijke Fehler oder das Verschrijving enthalten.

Die Preise, die in einem Tender erwähnt werden oder, bieten seinen einschließlichen VAT und andere Steuern durch die Regierung sowie möglich im Rahmen der Vereinbarung Kosten zu bilden, des eingeschlossenen Spielraums und der Aufenthalte, Senden und administrative Kosten an, es sei denn anders als erklärt.

Wenn die Annahme (ja oder nicht in den unterstellten Punkten) in vom Tender oder von der Angebot Angebot enthaltenen dann Folinki Art und Weise zu der abweicht, sind nicht gesprungen worden. Die Vereinbarung kommt ungefähr dann nicht in übereinstimmung mit dieser nachteiligen Annahme, es sei denn Folinki Art und Weise anders als anzeigt.

Eine bestandene Aufgabe verbindet Folinki Art und Weise nicht zum Durchführen eines Teils der Aufgabe gegen in übereinstimmung mit Teil des gegebenen Preises. Angebote oder Tender wenden automatisches nicht an den zukünftigen Aufträgen an.

Dauer Vertrag des Artikels 3; Anlieferung Stichtag-, Implementierungs- und änderungs vereinbarung; erhöhen Sie sich des Preises

Vertrag Vereinbarung zwischen Folinki Art und Weise und den Gegenstücken wird während eines unbestimmten Zeitabschnitts, es sei denn von der Natur der Vereinbarung anders als Resultate abgeschlossen oder, wenn Parteien ausdrücklich entsprechen und wenn sie anders als schreiben.

Für die Beendigung bestimmter Tätigkeiten oder für das Versorgungsmaterial bestimmter Angelegenheit ein Periode hat geentsprochen oder ist oben gegeben worden, dann ist dieses nie eine tödliche Periode. Am Übertreiben einer Periode müssen die Gegenstücke Folinki Art und Weise aus diesem Grund setzen, der in Mangel geschrieben wird. Folinki Art und Weise muß dadurch bestellt werden eine angemessene Periode durchführt noch die Vereinbarung.

Folinki Art und Weise, welche die rechten vereinbarten Tätigkeiten ließen durch dritte Parteien durchführen hat.

Folinki Art und Weise wird durchführt die Vereinbarung in einigen Phasen und im folglich durchgeführten Teil separat zu fakturieren autorisiert.

Wenn die Vereinbarung in den Phasen durchgeführt wird, machen Sie Folinki Art und Weise die Implementierung jener Bestandteile ein, die bis zu einer folgenden Phase verschiebt bis die Gegenstücke die Resultate zu dem gehören, welches, die vorhergehende Phase im Schreiben genehmigt haben.

Wenn Folinki Art- und Weisenotwendigkeit Daten der Gegenstücke für die Implementierung der Vereinbarung, die Implementierung Periode sich nicht früh als verfangen, nach den Gegenstücken hat diese zur Folinki Art und Weise richtig und völlig zur Verfügung gestellt .

Wenn während der Implementierung der Vereinbarung, daß sie für eine beträchtliche Implementierung von ihr notwendig ist, ändern oder durchführen diese, dann Parteien schnell scheint und in der gegenseitigen Beratung zur Anpassung der Vereinbarung fährt fort. Wenn die Natur, Bereich oder Inhalt der Vereinbarung, ja oder nicht über Antrag oder Anzeige über die Gegenstücke, der kompetenten Agenturen und cetera, geändert werden und die Vereinbarung infolgedessen innen qualitativ und/oder quantitativer Respekt geändert werden, dann ist mögliches dieses Konsequenzen haben für, was zuerst vereinbart wurde. Infolgedessen kann die zuerst vereinbarte Menge angehoben werden oder verringert werden. Folinki Art und Weise tut von ihr so viel wie möglich im voraus Aussage. Durch eine änderung von Vereinbarung zuerst gegeben herauf Periode der Implementierung kann geändert werden. Die Gegenstücke nimmt die Möglichkeit der änderung der Vereinbarung, einschließlich die änderung im Preis und Periode der Implementierung an.

Wenn die Vereinbarung, einschließlich eine Ergänzung , dann Folinki Art und Weise geändert wird, sind zu diesem erstens Implementierung Geben nachher für diese Vereinbarung ist gegeben worden vorbei innerhalb der Folinki Art und Weise die kompetente Person erlaubt worden und die Gegenstückvereinbarung hat für zum gegebenen Implementierung Preis und zu anderen Bedingungen, einschließlich das damalige, um Zeit zu vereinbaren gehört, auf der zu dieser Implementierung gegeben wird. Oder sofort führen Sie nicht von der geänderten Vereinbarung produziert jedes wanprestatie von Folinki Art und Weise und ist für die Gegenstücke kein Grund löschen die Vereinbarung durch.

Ohne mit dem im Mangel zu kommen, kann ein Antrag, der die ändert Vereinbarung, zur Folinki Art und Weise ablehnen, wenn dieser qualitativ und/oder quantitative Respektkonsequenz zum Beispiel für dadurch daß der Rahmen, könnte Tätigkeiten innen durchführen oder der Angelegenheit bereitzustellen.

Wenn die Gegenstücke im Mangel in die stichhaltige Befolgung was kommen, zu dem er in Bezug auf Folinki Art und Weise gehalten wird, dann ist die Gegenstücke direkt, oder indirekt verantwortlich für alle Beschädigung (enthaltene Kosten) auf der Seite von Folinki Art und Weise entstehen Sie infolgedessen.

Wenn Folinki Art und Weise einen bestimmten Preis am Schließen der Vereinbarung zustimmt, ist Folinki Art und Weise das niettemin gewesen, das zur Zunahme des Preises, auch erlaubt wird, wenn der Preis nicht zuerst mit Reservierung gegeben worden ist.

Wenn die Preiszunahme anders als als resultierend aus einer änderung der Vereinbarung mehr die 10% und stattfindet innerhalb drei Monate beträgt, nachdem sie die Vereinbarung geschlossen hat, dann ist die Gegenstücke der Vereinbarung eine schriftliche Erklärung erlaubt worden und aufgelöst, es sei denn Folinki Art und Weise dann noch vorbereitet wird durchzuführen, wenn die Vereinbarung auf der Grundlage von zuerst geentsprochen haben, oder die Zunahme des Preises resultiert aus einer Kompetenz oder auf stillstehender Verpflichtung der Folinki Art und Weise bei der Ausführung des Gesetzes oder, wenn vereinbart wird, das die Anlieferung länger als drei Monate nach dem Kauf stattfindet.

Aufhebung des Artikels 4, Auflösung und Zwischenzeitskündigung von

Vereinbarung

Folinki Art und Weise ist verschiebt die Befolgung der übernahmen oder der Vereinbarung kompetent, wenn sich auflösen:

- die Gegenstücke nicht, führen durch oder nicht schnell stimmen nicht mit den Verpflichtungen von der Vereinbarung überein; ·- nachdem es die Vereinbarung Folinki Art und Weise für das Wissen zu den Umständen geschlossen hat, kommen gutes Grundgeben, das , um die Gegenstücke zu fürchten nicht mit den Verpflichtungen einwilligt; ·- die Gegenstücke am Schließen der Vereinbarung wird zur Verfügung stellen Nebenbürgschaft für das Voldoening seiner Verpflichtungen von der Vereinbarung verlangt und Aufenthalte dieser Sicherheit weg oder unzulängliches ist.

Wenn durch auf der Seite der Gegenstücke von Folinki Art und Weise kann nicht mehr verlangt werden verzögert, die er mit der Vereinbarung gegen die zuerst vereinbarten Bedingungen einwilligt, ist Folinki Art und Weise annulliert die Vereinbarung erlaubt worden.

Zusätzlich ist die kompetente Folinki Art und Weise die Vereinbarung sich auflöst, wenn Umstände auftreten, die von der Servenatur ist, daß Befolgung der Vereinbarung nicht mehr zu den Kriterien von redelijkheid und zur Gerechtigkeit von Folinki Art und Weise verlangtes unmögliches oder sein kann, oder wenn dort anders Umstände sind, die vom Serve zur Natur, auftreten, daß unveränderte Wartung der Vereinbarung im redelijkheid nicht von der Folinki Art und Weise verlangt werden kann. Wenn die Auflösung zu den Gegenstücken toerekenbaar ist, ist Folinki Art und Weise zum Ausgleich der Beschädigung, einschließlich die Kosten erlaubt worden , entsteht infolgedessen direkt und indirekt.

Wenn die Vereinbarung wird aufgelöst dem Fortschritt von Folinki Art und Weise auf den opeisbaar Gegenstücken sofort wird. Wenn Folinki Art und Weise die Befolgung der übernahmen verschiebt, Konserven ist er revendications vom Gesetz und von der Vereinbarung.

Wenn die Folinki Art und Weise, zum fortzufahren Aufhebung oder Auflösung, er liebte im generlei eine Weise zur Ausgleich Beschädigung und den Kosten infolgedessen gewesen ist, in jeder entstandener Hinsicht. Folinki Art und Weisekonserve immer das rechte führen Fortschrittbeschädigungen durch.

Wenn man von den Parteien von den Vereinbarung resultierenden Verpflichtungen einwilligen nicht mit sind und diese niet-nakoming Auflösung rechtfertigen sich, dann ist die andere Partei das Vereinbarung terstond erlaubt worden und ist mit direkten Eingang zijnerzijds zur Zahlung von nur Beschädigungen oder von Entschädigung, während die Partei, die Verpflichtungen hat, verletzt worden ist, wegen des wanprestatie viel zu den Beschädigungen oder von Entschädigung obligatorisch , sich ohne nur Verpflichtung aufzulösen.

Die provisorischen Resultate der Tätigkeiten, bis dann durchgeführt, werden in diesem Fall abhängig von Zahlung an die Gegenstücke zur Verfügung gestellt.

Wenn die Vereinbarung annullierte ZwischenzeitsFolinki Art und Weise ist, führt Folinki Art und Weise in der Beratung zwischen das Gegenstücke zorgdragend für übertragung der ruhigen Tätigkeiten auf dritte Parteien durch. Dieses, es sei denn die Kündigung zu den Gegenstücken toerekenbaar ist. Wenn Extrakosten, welche die übertragung der Tätigkeiten für Folinki Art und Weise mit sich mit holt, dann werden diese zu den Gegenstücken aufgeladen. Die Gegenstücke wird diese Kosten innerhalb der vorher erwähnten Periode, erfüllen verbunden, es sei denn Folinki Art und Weise anders als anzeigt.

Im Falle der Verflüssigung von Vermögenswerten (Anwendung von) des Zahlungsaufschubs oder des Bankrotts, von Beslaglegging - wenn und bis zu Ergreifung nicht innerhalb drei Monate angehoben wird - auf Kosten von einer der Parteien, des Schuldreinigens oder eines anderen Umstandes, resultierend aus denen einer des Parteien längeren vrijelijk seine Kapazität nicht haben kann, ist es vrijstaat die andere Partei, um während das Vereinbarung terstond und mit direktem Eingang ohne nur Verpflichtung zijnerzijds zur Zahlung von nur Beschädigungen oder von Entschädigung, dann die Mengen, die zu den Parteien zu annullieren anrechenbar sind, terstond und völlig opeisbaar.

Wenn die Gegenstücke einen erteilten Auftrag völlig oder teilweise zurückzieht, dann für diesen Auftrag oder bereitete Angelegenheit, multipliziert mit dem möglichen zu den Evakuierungen vor und Anlieferung Kosten von ihm und die Arbeitszeit, integratedly zu den Gegenstücken, aufgehoben für die Implementierung der Vereinbarung, wird aufgeladen.

Vorherrschaft des Artikels 5

Parteien sind nicht zum Einwilligen mit der nur Verpflichtung gehalten worden, die mit der anderen verglichen wird, wenn sie zu diesem Zweck als Folge von einer Umstand Schuld behindert werden, die nicht zur Schuld ist, und noch unter dem Gesetz, kommt eine Tat des Gesetzes oder in der Bewegung, die Auffassungen an ihren Unkosten anwendet.

Unter Vorherrschaft in diesen allgemeinen Bedingungen, die es auf denen, neben was im Gesetz und im Fallrecht über verstandenes das, das ganzes Kommen außerhalb der Ursachen ist oder niet-voorzien, Folinki Art und Weise keinen Einfluß einmacht, voraussehend Sie verstanden wird, dennoch resultierend aus welchen Folinki Art und Weise nicht fähiges sein ist, willigen Sie mit Verpflichtungen übung ein. Schläge in der Firma von Folinki Art und Weise oder der dritten Parteien eingeschlossen. Folinki Art und Weise hat auch das Recht zum Vorherrschaftanruf selbst, wenn der Umstand, dem (weiter) Befolgung der Vereinbarung verhindert, hereinkommt, nachdem Folinki Art und Weise, die seine Verpflichtung gehabt haben würde, mit übereinzustimmen.

Parteien machen während der Periode ein, daß Vorherrschaft die Verpflichtungen von der Vereinbarung verschiebt fortsetzt. Wenn diese Periode länger als zwei Monate dauert, dann ist das jeder von den Parteien annullieren die Vereinbarung erlaubt worden , die zum Ausgleich der Beschädigung der anderen Partei unverbindlich ist.

Insoweit Folinki Art und Weise zu der Zeit Vorherrschaft verpflichtungen von der Vereinbarung unterdessen teilweise hat eingewilligt mit einträgt oder, diese konnten mit übereinstimmen, und eingewilligt mit beziehungsweise , um mit unabhängigem Wert des Teils einzuwilligen, gehört Folinki Art und Weise ist erlaubt worden einwilligt mit ihr, die unterschiedliches beziehungsweise Teil bereits mit übereinstimmte , um zu fakturieren. Den Gegenstücken wird diese Rechnung verbunden, als ob es erfüllen Gespräch einer unterschiedlichen Vereinbarung gab.

Zahlung des Artikels 6 und incassokosten

Zahlung muß nach Rechnung Datum, an durch Folinki Fashion immer innerhalb von 14 tagen auftreten, die in der Währung klug ist, in der fakturiert worden ist, anzeigen es sei denn beim Schreiben anders als angezeigt von Folinki Fashion. Folinki Art und Weise ist regelmäßig Rechnung erlaubt worden.

Wenn die Gegenstücke in der Rückstellung in der schnellen Begleichung einer Rechnung ist, dann ist die Gegenstücke durch Recht in der Personalabwesenheit. Die Gegenstücke ist dann ein Interesse, das von 1% pro Monat anrechenbar ist, es sei denn das zugelassene Interesse höher ist, in diesem Fall das zugelassene Interesse anrechenbar ist. Das Interesse hinsichtlich ist des opeisbare die Menge wird ab den Moment errechnet, daß die Gegenstücke in der Personalabwesenheit bis zum Moment von Voldoening der völlig anrechenbaren Menge ist.

Im Falle der Verflüssigung von Vermögenswerten (Anwendung von) vom Zahlungsaufschub oder Bankrott, der Ergreifung, vom Schuldreinigen oder von einem anderen Umstand, resultierend aus denen die Gegenstücke vrijelijk nicht mehr haben können seine Kapazität, ist Folinki Art und Weise die Vereinbarung mit sofortigem Eingang erlaubt worden oder den Auftrag zurückzieht, oder Vereinbarung, Folinki Art und Weise zum Zahlung enigerlei Ausgleich zu den Gegenstücken außen zu annullieren sind liebte. Der Fortschritt von Folinki Art und Weise auf den Gegenstücken ist in diesem opeisbaar Fall sofort.

Folinki Art und Weise, die das Recht ließ Ausdehnung die Zahlungen hat, die an erster Stelle durch Gegenstücke in der Abnahme der Kosten erfolgt sind, vervolgens in der Abnahme des gefallenen geöffneten Interesses und schließlich in der Abnahme der Hauptsumme und des gegenwärtigen Interesses.

Folinki Art und Weise ist möglich, ohne in Personalabwesenheit, ein Angebot zur Zahlung infolgedessen zu kommen, ablehnt, wenn die Gegenstücke einen anderen Auftrag für das Toerekening der Zahlung kennzeichnet. Folinki Art und Weise kann Relais des Hauptsumme Abfalls durchführen, wenn dadurch nicht auch Interesse gefallenes geöffnetes und der Strom und incassokosten ist erfüllt.

Die Gegenstücke ist nie zum setoff von ihm zur Folinki Art und Weise das anrechenbare erlaubt worden.

Einwände gegen die Höhe einer Rechnung verschieben nicht die Zahlung Verpflichtung.

Wenn die Gegenstücke im Mangel oder in der Personalabwesenheit ( schnell) in der Befolgung seiner übernahmen ist, dann kommen alle angemessenen Kosten draußen für Erwerb von gerade voldoening auf Kosten von den Gegenstücken. Buitengerechtelijke die Kosten werden auf der Grundlage von was im holländischen üblichen incassopraktijk ist, zur Zeit die Berechnung Methode entsprechend Report Voorwerk II. errechnet. Wenn Folinki Art und Weise jedoch kostet stark für das incasso gebildet hat, das recht notwendig war, qualifizieren die wirklich gebildeten Kosten für Ausgleich. Die möglichen gebildet gerichtlich und executiekosten werden zurückgewonnen auch auf den Gegenstücken . Die Gegenstücke betrifft das anrechenbare incassokosten auch das anrechenbare Interesse.

Reservierung Eigenschaft des Artikels 7

Alle Folinki Art und Weise im Rahmen der Vereinbarung lieferte Angelegenheit bleibt Eigenschaft von Folinki Art und Weise bis die Gegenstücke alle Verpflichtungen mit von der geschlossenen Folinki Art und Weisevereinbarung (und) mit stichhaltig eingewilligt hat.

Zur Verfügung gestellt Folinki Fashion von der Angelegenheit, die resultierend aus Punkt 1. Mit Eigenschaft fallen die Reservierung nicht wird wiederverkauft, kann und kann nie, während ein zartes verwendet wird. Die Gegenstücke ist nicht mit der Eigenschaft Reservierung kompetent, die das Fallen Angelegenheit oder in einem einzigen andere Weise versprechen, um zu belasten.

Die Gegenstücke Serves immer bereits, wem das, zum von ihm angemessen zu tun erwartet werden kann, um die Eigentumsrechte von Folinki Art und Weise zu sichern.

Wenn dritte Parteien ein Zubehör auf der Angelegenheit erheben, oder die Rechte, die mit Eigenschaft Reservierung dann versehen werden, herstellen oder tun Geld wünschen, dann wird informiert, daß die Gegenstücke gesetzte Folinki Art und Weise von ihr sofort verbindet .

Die Gegenstücke verbindet sich versichern die Angelegenheit, die mit Eigenschaft Reservierung versehen wird und sowie, um gegen Feuer versichert ist, Verpuffungen und Wasserbeschädigung zu halten gegen den beständigen Räuber und die Politik dieser Versicherung auf erstem Antrag zur Folinki Art und Weise für Kontrolle zu geben. An einem möglichen Nutzen der Versicherung Folinki Art und Weise zu diesen sind penningen erlaubt worden. Bis zu falls erforderlich verbindet sich die Gegenstücke in Richtung zur Folinki Art und Weise im voraus, um daß seine Zusammenarbeit zu bewilligen (prüfen zu sein) könnte bereits, die dieser Rahmen notwendig oder wünschenswert zu sein.

Für die Fall Folinki Art und Weise sind die Eigentumsrechte, die in diesem Artikel angezeigt werden, wünschen übung, geben die Gegenstücke im voraus, die unbedingt sind und nicht herroepelijke Ermächtigung zur Folinki Art und Weise und indem sie dritte Parteien Folinki Art und Weise kennzeichnen, um zu betreten, wo alle jene Plätze die Eigenschaften von Folinki selbst die Art und Weise und diese Angelegenheit sind, zum zurückzunehmen.

Artikel 8 Garantien, Forschung, Werbungen und Retourzending

Durch Folinki Fashion, zum von Angelegenheit Treffen bereitzustellen die üblichen Nachfragen und die Standards, die zu dem des Versorgungsmaterials angemessen im Augenblick gebildet werden können und für, welche sie am normalen Gebrauch in den Niederlanden beabsichtigt worden sind. Die Garantie, die in diesem Artikel niedergelegt wird, trifft auf Angelegenheit zu, die für den Gebrauch innerhalb der Niederlande bestimmt ist. Am Gebrauch müssen die Niederlande die Gegenstücke selbst überprüfen, ob der Gebrauch von ihm für den Gebrauch dort geordnet und die Bedingungen trifft wird, die zu der gesetzt werden. Folinki Art und Weise ist dadurch daß Fall andere Garantien und restliche Bedingungen möglich, die zum Punkt von, um die Angelegenheit zur Verfügung zu stellen gesetzt werden oder Tätigkeiten durchzuführen.

Die Garantie benannte in Punkt 1 dieses Artikels zutrifft auf eine Periode von 7 Tagen nach Versorgungsmaterial, es sei denn von der Natur der zur Verfügung gestellten anders als Resultate oder der Parteien anders als geentsprochen haben. Wenn durch Folinki Fashion, die Garantie eine Angelegenheit Interessen, die durch ein drittes produziert wurde, dann die Garantie lieferte, ist auf das eingeschränkt worden, das vom Produzenten der Angelegenheit geliefert wird, es sei denn es anders als erwähnt wird. Nachdem voorrijdkosten Kurs der Garantieperiode alle Kosten für Genesung oder Wiedereinbau, einschließlich Leitungen, sendend und, zu den Gegenstücken wird aufgeladen.

Jede Form der Garantie kommt ablaufen, wenn ein Mangel resultierend aus oder Resultate von unverständigem oder unsachgemäß Gebrauch es oder Gebrauch nach dem Haltbarkeit Datum, dem falschen Aufstieg oder der Wartung zu dem durch die Gegenstücke entstanden war und/oder durch dritte Parteien, als bestätigt wurden, ohne zu berichten, zu dem andere Angelegenheiten, die nicht zu der bestätigte schriftliche Ermächtigung von Folinki Art und Weise haben, die Gegenstücke versucht hat, oder dritte Parteien zu den Angelegenheit änderungen hat oder eingeführt oder geworden, wenn diese weit oder in einer anderen dann obligatorischen Weise behandelt wurden. Die Gegenstücke gehört nicht revendication auf Garantie, wenn der Mangel vorbei entstanden war, oder die Konsequenz von den Umständen ist, in denen Folinki Art und Weise keinen Einfluß, enthaltene übung auf Umständen (wie zum Beispiel dennoch nicht ausschließlich, extremer Regenfall oder Temperaturen) und cetera einmacht.

Den Gegenstücken wird es zur Verfügung stellten an (), erforscht , sofort der Moment die Angelegenheit verbunden, die er beziehungsweise die betroffenen Tätigkeiten ist durchgeführt worden zur Verfügung gestellt wird. Dadurch gehört die Gegenstücke überprüfen, wenn Qualität und/oder kwantiteit von zur Verfügung gestellt mit entspricht was geentsprochen hat und den Anforderungen entspricht, die Parteien hinsichtlich deren zugestimmt haben. Möglich ermangelt muß innerhalb zwei Monate nach Entdeckung beim Schreiben zur Folinki Art und Weise in Verbindung gestanden werden . Der Report muß eine diese Weise gegebene mögliche Beschreibung der gesamten Details des Mangels, zu enthalten, damit die fähige Folinki Art und Weise reagiert ausreichendes ist. Die Gegenstücke Serves des Einsetzens von Folinki Art und Weise in die Gelegenheit eine Beanstandung an (), um zu überprüfen.

Wenn die Gegenstücke sich schnell beschwert, ermangelt nicht dieses ist Zahlung Verpflichtung an. Die Gegenstücke bleibt dadurch, daß Fall auch hielt , um außerdem zu kaufen und Zahlung der Auftrag Angelegenheit.

Wenn es von einem neueren Report des Mangels gebildet wird, dann gehört die Gegenstücke rechts Genesung, Wiedereinbau oder Entschädigung.

Wenn, daß eine Angelegenheit schlecht ist und hinsichtlich deren schnell gewesen ist, sich beschwerte sicher ist, dann erfüllt Folinki Art und Weise die schlechte Angelegenheit innerhalb der angemessenen Periode, nachdem das retourontvangst von ihm oder, wenn recht mögliches retournering, schriftlich Mitteilung nicht zum Punkt gewesen ist, der vom Mangel durch die Gegenstücke, für die Wahl von Folinki Art und Weise ersetzt wird oder Genesung von ihr oder für das zu den Gegenstücken sicherstellen Sie, das Ersetzen des Ausgleiches. Im Falle des Wiedereinbaus ist die Gegenstücke ihn ersetzter Rückhol artikel zur Folinki Art und Weise und die Eigenschaft über die zur Folinki Art und Weise gehalten worden, es sei denn, um zur Verfügung zu stellen, Folinki Art und Weise anders als anzeigt.

Wenn kommt, seien Sie, daß eine Beanstandung unbegründet ist, dann die Kosten kommen entstehen infolgedessen, einschließlich die Forschung Kosten sicher, infolgedessen gefallen auf die Seite von Folinki Art und Weise, integratedly auf Kosten von den Gegenstücken.

Retourzendingen werden nur angenommen, wenn die Verpackung des Produktes, das unharmed sind und des Produktes nicht getragen worden ist, gewaschen oder sind in einer anderen beschädigten Weise. Dient auch Artikel zur Verfügung stellen, um mit den ursprünglichen Aufklebern zu sein. Die Kosten für retourzendingen kommen an Ihren Unkosten.

Die Erwerb Menge innerhalb 10 Arbeitstage, nachdem das zu empfangen Auftrag retour zu Ihnen ist, ist zahlend.

Sollte sein, daß zurückgebrachte Produkte verwendet worden zu sein, gewaschen worden zu sein oder Sie durch in einer anderen beschädigten Weise gewesen ist, dann Folinki Art und Weise, die diese Sie das Erwerb Menge nicht retour annehmen und empfangen.

Verbindlichkeit des Artikels 9

Wenn ist Folinki Art und Weise verantwortlich seien Sie, dann diese Verbindlichkeit, die eingeschränkt wird auf, was in dieser Bestimmung reguliert worden ist.

Folinki Art und Weise hat nicht entstandenes verantwortliches für Beschädigung, von, was Natur, weil Folinki Art und Weise durch oder im Namen die Gegenstücke angenommen ist, die falschen und/oder unvollständigen Daten lieferte.

Wenn Folinki Art und Weise verantwortlich für enigerlei Beschädigung seien Sie, dann die Verbindlichkeit von Folinki Art und Weise auf bis drei mal der Fakturenwert des Auftrages eingeschränkt worden ist, mindestens zu diesem Teil des Auftrages, auf dem die Verbindlichkeit in Verbindung stehend ist.

Die Verbindlichkeit von Folinki Art und Weise ist auf jeden Fall immer auf die Menge des Nutzens seines Versicherers im aufmerksamen Fall eingeschränkt worden.

Folinki Art und Weise ist ausschließlich für direkte Beschädigung verantwortlich.

Unter direkter Beschädigung wird es ausschließlich verstanden:

- die angemessenen Kosten für Ermittlung der Ursache und des Bereichs der Beschädigung, insoweit die Beobachtung mit Beschädigung in der Richtung dieser Bedingungen zusammenhängt;

- die möglichen angemessenen Kosten, die gebildet wurden, ließen Antwort die schlechte Leistung von Folinki Art und Weise zur Vereinbarung, denn so viel diese zur Folinki Art und Weise können zugeschrieben werden;

- angemessene Kosten, gebildet für die Verhinderung oder die Beschränkung der Beschädigung, insoweit die Gegenstücke zeigt, daß diese Kosten zur Beschränkung der direkten Beschädigung geleitet haben, wie in diesen allgemeinen Bedingungen bedeutet.

Folinki Art und Weise nie verantwortlich für indirekte Beschädigung, enthaltene Konsequenzbeschädigung, ermangelten Profit, vermißte Sparungen und Beschädigung durch Firmastockung.

In den Beschränkungen dieses Artikels, die von der Verbindlichkeit enthalten werden, treffen Sie nicht, wenn Beschädigung der Schuld zu gründen ist oder Waldungschuld von Folinki Art und Weise zu oder ist Executivuntergebene.

Perioden Beschränkung des Artikels 10

Gegenteil zu den zugelassenen Beschränkung Perioden, die Beschränkung Periode aller Fortschrittmengen zu und verteidigt sich in Richtung zur Folinki Art und Weise und durch Folinki Fashion in der Implementierung eine Vereinbarung mit einbezogenen dritten der Parteien, ein Jahr.

Die Bestimmungen in Punkt 1 treffen auf rechtem Fortschritt zu und verteidigen sich, die auf Tatsachen gegründet worden sind, die die Angelegenheit rechtfertigen würden, die die gelieferte Angelegenheit nicht auf die Vereinbarung beantworten würde . Solcher Fortschritt und verteidigt sich werden vorgeschrieben durch Kurs von, zwei Jahre nachdem die Gegenstücke Folinki von Art und Weise solches conformiteitconformiteit conformiteit informiert hat .

Durchgang Gefahr des Artikels 11

Die Gefahr des Verlustes, der Beschädigung oder der Abschreibung fährt auf die Gegenstücke auf dem Moment fort, auf dem Angelegenheit zu den Gegenstücken in der Energie der Gegenstücke geholt wird.

Schutz des Artikels 12

Die Gegenstücke schützt Folinki Art und Weise für mögliche revendications der dritten Parteien, von denen hinsichtlich der Implementierung der Vereinbarung Beschädigung leiden und, von welchem die Ursache zu anderer dann, die zur Folinki Art und Weise toerekenbaar ist, ist.

Wenn Folinki Art und Weise von den dritten Parteien des Servekontos adressiert wird, dann ist die Gegenstücke gehaltene Vorlage Folinki Art und Weise draußen und innen gerade und sofort bereits gewesen, die das, um die von ihm zu tun Fall erwartet werden kann. Die Gegenstücke sollten in der Rückstellung sein, wenn sie ausreichende Maßnahmen ergreifen, dann ist Folinki Art und Weise, ohne ingebrekestelling, erlaubt, fortfährt zu diesem Zweck. Alle Kosten und Beschädigung auf der Seite von Folinki Art und Weise und den dritten Parteien infolgedessen, entstehen, integratedly gekommen für Konto und Gefahr der Gegenstücke.

Artikel 13 intellektuelles, gewerbliches Eigentum und copyright

Folinki Art und Weisekonserve selbst die Rechte und die Energien, für die er auf der Grundlage von dem Autor Gesetz und anderes intellektuelles und Wirtschaftsrecht und Gesetzgebung gehört. Folinki Art und Weise, die das Recht durch die Implementierung einer Vereinbarung über sein seitliches Wissen sich auch für andere Ziele erhöht hat, Gebrauch, insoweit keine ausschließlich vertraulichen Informationen von den dritten Parteien mitgeteilt werden.

Passendes rechtes und Debatten des Artikels 14

Auf alle rechten Relationen, in denen Folinki Art- und Weise Partei sind, ausschließlich trifft das holländische Recht zu, (alles evt. Debatten werden am Gerichtshof am s-Hertogenbosch), auch diskutiert, wenn zu einer Verpflichtung völlig oder zur teilweisen auswärts Implementierung gegeben wird, oder wenn in der rechten betroffenen Relation der Partei Wohnsitz dort hat. Die Bedeutung des Wiener Kauf Vertrags wird ausgeschlossen.

Parteien gefallen erstens dem Richter, nachdem sie zum extrême eine Debatte in der gegenseitigen Beratung belastet haben, um sich zu vereinbaren

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren . Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN